Ampliaci贸n Cementerio Santa Cruz de Ribadulla

Lugar
Cemiterio de Santa Cruz de Ribadulla
Concello de Vedra. A Coru帽a.

Latitude: 42潞 46′ 29,41″ N
Lonxitude: 8潞 25′ 38,85″ W

Ano
2017

Promotor
Asociaci贸n de veci帽os de Santa Cruz de Ribadulla

Colaboradores
Luis Miguel Fern谩ndez L贸pez
Sa煤l G贸mez Rubio

Constructor
Construcci贸ns Luis y Alfonso

Fotograf铆a
Roi Alonso – www.roialonso.com

Presuposto
265.354,98 鈧
Memoria & Fotograf铆as

LUGAR
O proxecto de ampliaci贸n de cemiterio, real铆zase nunha parcela situada nun Solo Urbanizable Non Delimitado (SUND-9) en Santa Cruz de Ribadulla, no Concello de Vedra.

O SUND-9 no que se atopa o proxecto resulta da modificaci贸n puntual do Plan Xeral de Ordenaci贸n Municipal de Vedra que transforma o Solo Urbanizable Delimitado n潞7 situado en Santa Cruz de Ribadulla en Solo Urbanizable Non Delimitado que segundo a numeraci贸n do PXOM pasa a ser SUND-9. O motivo desta modificaci贸n puntual fundam茅ntase na necesidade de ampliaci贸n do cemiterio preexistente (actualmente colmatado) as铆 como na construci贸n da futura Igrexa desta parroquia. Esta funci贸n real铆zaa na actualidade unha capela situada no interior do Pazo de Ortigueira de propiedade privada.

O obxecto fundamental da modificaci贸n d茅bese 谩s dificultades observadas no tr谩mite de desenvolvemento do Plan Parcial ao non haber interese inmediato no desenvolvemento do mesmo por parte dos principais propietarios do 谩mbito. Superado amplamente o primeiro cuadrienio de vixencia do Plan Xeral de Ordenaci贸n de Vedra, dentro de cuxo espazo temporal estaba previsto o desenvolvemento deste 谩mbito, a administraci贸n local vese na necesidade de adoptar medidas que permitan a execuci贸n parcial dos obxectivos previstos no Plan Parcial.

A ordenaci贸n proposta, (que dalg煤n modo asume o xa establecido no Plan Parcial do documento orixinal), vir谩 determinada por un futuro Plan de Sectorizaci贸n en funci贸n dos requirimentos da Lei 9/2002 de Ordenaci贸n Urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia.

Falamos por tanto dunha parcela de 8.527 m虏 de superficie, ocupada por enterramentos baixo chan e de superficie cunha superficie constru铆da de 216,6 m虏. O cemiterio actual disp贸n de 80 pante贸ns de 4 alturas cada un distribu铆dos en tres fileiras de 35,13 e 32 pante贸ns. Ademais tam茅n conta con 116 tumbas de chan e dun osario xeral que prestar谩 servizo 谩 ampliaci贸n proxectada.

O eixo lonxitudinal da parcela e do cemiterio coincide aproximadamente co eixo norte-sur. Pos煤e unha topograf铆a sensiblemente plana na parte superior na que se atopa o cemiterio, descendendo lixeiramente cara ao extremo sur da parcela. Anexa 谩 propia parcela sit煤ase un pequeno bosque con especies aut贸ctonas que ser谩 parte fundamental da proposta. A proposta exp贸n unha continuidade con este espazo verde lindeiro.

O acceso e os servizos urbanos ao cemiterio res贸lvense a trav茅s do viario p煤blico que d谩 acceso ao cemiterio preexistente. Por este mesmo viario real铆zase tam茅n o acceso ao aparcadoiro e resolverase no futuro o acceso 谩 igrexa parroquial.

PROGRAMA
Prox茅ctase unha ampliaci贸n do cemiterio preexistente con 42 pante贸ns de nova planta, 70 unidades de columbario e 10 tumbas de chan cunha superficie constru铆da de novos enterramentos de 190,4 m虏. Adicionalmente exponse a construci贸n na zona norte da parcela dunha nova edificaci贸n que conte帽a os usos auxiliares do cemiterio requiridos desde a lei de Polic铆a Sanitaria Mortuoria. A peza de 63 m虏 de superficie constru铆da alberga unha sala de dep贸sito de cad谩veres, 2 ba帽os adaptados, un forno incinerador de residuos, un almac茅n xeral e un almac茅n exterior de contedores.

ESTRATEXIAS
Atop谩monos ante a problem谩tica de ter que ampliar un cemiterio pechado. Bloques de enterramentos en forma de U, cun muro de pedra pechando o lado aberto e marcando o acceso e a separaci贸n do recinto. Rec铆benos un contedor verde de residuos org谩nicos onde depositar as flores secas. A U aberta cara ao sur cunha pequena edificaci贸n auxiliar 谩 dereita facendo funci贸ns de almac茅n. Unha vez dentro, todo est谩 colmatado. Xa non hai espazo. Dec铆dese abrir o cemiterio e reconstru铆r o muro de peche nunha nova posici贸n que osixene o conxunto. Derr煤base a edificaci贸n auxiliar previa que haber谩 que reconstru铆r ao norte, segundo novas leis e necesidades.

A preexistencia do cemiterio actual marca as condici贸ns urban铆sticas, est茅ticas e ambientais do proxecto. Todas as edificaci贸ns propostas son de planta baixa non superando en ning煤n caso a altura do cemiterio preexistente. Ent茅ndese a intervenci贸n como a unificaci贸n dunhas traseiras de pante贸ns non sempre afortunadas liberando o per铆metro exterior e posibilitando a aparici贸n de vexetaci贸n e vistas sobre a contorna grazas a unha situaci贸n topogr谩fica privilexiada no alto dun outeiro. Ent茅ndese o cemiterio como un espazo verde que enlaza co bosque situado nunha parcela anexa ao proxecto. A intervenci贸n pasa pola colocaci贸n dos servizos xerais do cemiterio no norte e a ampliaci贸n de pante贸ns nas traseiras do bloque central de enterramentos. A obra compl茅tase cunha serie de enterramentos de chan na zona da entrada 谩 ampliaci贸n. B煤scase deste xeito o remate dos elementos preexistentes, xa sexa con m谩is elementos de enterramento, coa edificaci贸n auxiliar ou simplemente cun acceso ao cemiterio.

Prox茅ctanse tres accesos diferenciados ao cemiterio que resolven o acceso directo desde o aparcadoiro, desde a futura igrexa e un acceso m谩is privado ao norte que permite a entrada dun coche f煤nebre 谩 sala de dep贸sito de cad谩veres.

A ampliaci贸n consistente en 42 pante贸ns de catro nichos de altura, 70 unidades de columbario e 10 tumbas de chan. Desde un punto de vista tipol贸xico, dec铆dese tomar como modelo de enterramento o xa preexistente no cemiterio antigo, unificando as fachadas de todo o conxunto. T茅ntase evitar a diferenciaci贸n social, a idea de cemiterio novo fronte a cemiterio vello tan presente na nosa realidade galega. Conceder a importancia que se merece ao xa constru铆do. Todos iguais. Nesta li帽a de pensamento tam茅n se dispo帽en as unidades de columbario a modo de oco na fila de pante贸ns novos, fraccionando a tira continua e subdividindo o conxunto en unidades m谩is pequenas, m谩is acordes 谩s construci贸ns propias do espazo rural, e tam茅n m谩is acordes ao cemiterio preexistente na que se observa a presenza de pequenas capelas. As煤mense tam茅n petici贸ns dos propios veci帽os como a colocaci贸n dun cruceiro ou a recolocaci贸n da porta preexistente do cemiterio no acceso posterior 谩 edificaci贸n auxiliar. Deste xeito o proxecto exp贸n unha situaci贸n h铆brida onde os elementos de enterramento e o cruceiro formalmente m谩is cl谩sicos conviven con elementos de linguaxe m谩is contempor谩nea, como pode ser a entrada lateral ao cemiterio desde a futura igrexa, a g谩rgola de recollida de pluviais ou a propia edificaci贸n auxiliar.

A forma irregular da cuberta desta edificaci贸n auxiliar v茅n marcada polo retranqueo m铆nimo imposto desde o PXOM de Vedra que neste caso sit煤ase nos 5 metros desde o peche da parcela. Esta edificaci贸n exponse con grandes soportais a cuberto co obxectivo de acubillar 谩 xente en caso de choiva. Tr谩tase dunha peza que absorbe as necesidades complementarias dun cemiterio e que asume a sempre dif铆cil tarefa de manter ocultos 谩 vista os contedores de residuos. Exponse aberta mediante un oco situado na parte superior do cerramento. Dado o patr贸n de uso descontinuo deste espazo, os ocos manteranse abertos e protexidos mediante unha celos铆a de barras de madeira co obxectivo de lograr intimidade, iluminaci贸n, ventilaci贸n continua e tam茅n se tenta evitar o paso de paxaros e animais ao interior dos espazos.

A urbanizaci贸n do cemiterio res贸lvese mediante a plantaci贸n de c茅spede, 谩rbores aut贸ctonas e especies vexetais que colonizar谩n o muro de cerramento. Como sempre cando se traballa coa natureza, as fotos definitivas de obra deberemos repetilas dentro de 20 anos cando a vexetaci贸n proposta creza e ruba polos muros de peche de pedra e as portas de paso e valos met谩licos proxectados para este fin. Exponse unha tonalidade escura de todos os elementos met谩licos do proxecto como complemento 谩 cor verde dominante e nunha alusi贸n clara ao car谩cter funerario do proxecto.

MATERIALIDADE

Estrutura
A estrutura da edificaci贸n auxiliar res贸lvese mediante unha cimentaci贸n do edificio mediante zapatas corridas de formig贸n armado in situ sobre as que arrincan os muros de f谩brica de Termoarcilla. Soleira de formig贸n armado sobre encachado de grava e estrutura horizontal resolta mediante forxados de laxa de formig贸n armado de 15 cm de espesor apoiada sobre os propios muros de Termoarcilla e sobre alicerces met谩licos.
A estrutura dos enterramentos res贸lvese mediante unha cimentaci贸n mediante zapatas corridas de formig贸n armado in situ sobre as que arrincan os m贸dulos prefabricados de enterramento de formig贸n armado. Soleira de formig贸n armado sobre encachado de grava e estrutura horizontal resolta mediante cuberta de laxa de formig贸n armado de 15 cm de espesor.

Cuberta
O acabado de cuberta sobre a laxa da edificaci贸n auxiliar e dos enterramentos componse dunha impermeabilizaci贸n mediante l谩mina asf谩ltica autoprotexida sobre base de morteiro alixeirado de formaci贸n de pendente.

Fachadas
O cerramento da edificaci贸n auxiliar 茅 unha folla de bloque cer谩mico alixeirado de Termoarcilla de 29 cm de espesor enfoscado por ambas as caras con morteiro de cemento e acabado ao exterior con aplacado de pedra a base de pezas de granito do pa铆s de espesor 3 cm. Os altos son de 40 e 60 cm e os longos variables. O acabado de fachada homox茅neo de pedra mediante un sistema de aplacado de fachada con despezamentos en sentido horizontal unifica as edificaci贸ns de nova planta cos testeros dos pante贸ns preexistentes.
Nos enterramentos exponse un revestimento con granito en frontes, tapas e cruces.

Carpinter铆a exterior
A carpinter铆a exterior da edificaci贸n auxiliar res贸lvese cunha celos铆a de barras de madeira de pi帽eiro.
As portas exteriores da edificaci贸n auxiliar son de madeira de casti帽eiro.
As portas exteriores e o peche perimetral do cemiterio ser谩n de pletinas e redondos lisos de aceiro.

Acabados
O acabado dos chans interiores da edificaci贸n auxiliar res贸lvese con baldosas de pedra de granito do pa铆s de espesor 3 cm. Os anchos son de 40 e 60 cm e os longos ser谩n variables. Asentaranse sobre base de morteiro de cemento de 4 cm de espesor.
Os revestimentos verticais interiores na edificaci贸n auxiliar consisten en enlucidos e pintura pl谩stica lisa antimoho en cor branca e alicatados en aseos e sala de preparaci贸n de cad谩veres.