Plan especial de infraestructuras y dotaciones -Trobe-

Plan especial de infraestruturas
Chan rústico de protección forestal
-aprobación definitiva-

Promotor
Concello de Vedra

Colaboradores
Luis Miguel Fernández López

Tramitación e exposición publica
Departamento de Urbanismo
Concello de Vedra
Teresa Amenal y Clara Lema

visor_trobe2
Memoria & Fotografías
O Plan Especial de Dotacións ten por obxecto o establecemento e a ordenación das infraestruturas básicas relativas aos sistemas de comunicación, transporte, espazos libre públicos, equipamentos comunitarios e das instalacións destinadas aos servizos públicos e subministración de enerxía e abastecemento, evacuación e depuración. Trátase neste caso dun equipamento comunitario municipal con destino a un complexo asistencial.

Por tratarse dun chan rústico de protección forestal, búscase que a actuación sexa o mais respectuosa posible co ámbito sen modificar a configuración actual do terreo en canto a usos e status xurídico da propiedade. Considérase que as parcelas sufriron unha degradación considerable dos seus valores naturais e ambientais, valores, que se pretenden recuperar a través do Plan mediante a recuperación da antiga masa forestal que ocupaba tanto o ámbito en estudo coma as parcelas próximas.