Protección de Datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
 
1. RESPONSABEL
 
A. Datos de contacto do Responsabel.
O responsabel dos datos solicitados mediante esta web é FERMIN GONZALEZ BLANCO, S.L.U. con enderezo: RÚA SANTIAGO Nº 4, 1º DCHA, 15001, A Coruña e CIF B70213806. Vostede poderá contactar co responsabel mediante o seguinte Email: correo@ferminblanco.com ou no teléfono 981225267.
 
B. Identidade e datos de contacto do representante: FERMIN GONZALEZ BLANCO.
 
C. Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos.
 
 
2. FINALIDADE
 
A. Descrición ampliada dos fines do tratamento.
Xestión de clientes, contable, fiscal e administrativa.
Publicidade e prospección comercial.
Comercio electrónico.
 
B. Prazos ou criterios de conservación dos datos.
Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obrigas legais esixidas.
Os datos que vostede nos facilitou serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.1., ou tamén serán almacenados polo tempo esixido por distintas lexislacións aplicabeis.
 
C. Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada.
Os datos recollidos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisións automatizadas.
 
3. LEXITIMACIÓN
 
A. Lexislación aplicabel.
Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimento do interesado como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.
Art. 6, apartado 1 letra b. Que considera a execución dun contrato como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.
 
B. Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obriga legal, interese público ou interese público ou interese lexítimo.
O uso dos datos que nos facilita faise lexítimo debido a que vostede nos facilita o seu consentimento ou autorización para empregar os seus datos coas finalidades indicadas no punto 1.1.
 
C. Obriga ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo.
Non está obrigado a facilitarnos os datos, con todo, será necesario para poder xestionar as suxestións ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.
 
4. DESTINATARIOS
 
A. Destinatarios ou categorías de destinatarios.
Organizacións ou persoas directamente relacionadas coa empresa, Administración pública con competencia na materia.
 
B. Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicabeis.
Non existen.
 
5. DEREITOS
 
A. Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento.
O interesado poderá coñecer, modificar, ou eliminar os datos que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a RÚA SANTIAGO Nº 4, 1º DCHA, 15001, A Coruña. O interesado poderá transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a RÚA SANTIAGO Nº 4, 1º DCHA, 15001, A Coruña.
& nbsp;
B. Dereito a retirar o Consentimento prestado.
O interesado poderá retirar os datos que a empresa posúe acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a RÚA SANTIAGO Nº 4, 1º DCHA, 15001, A Coruña.
& nbsp;
C. Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control.
O interesado poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que poida xurdirlle.
 
6. PROCEDENCIA
 
A. Información detallada da orixe dos datos.
Facilitados polo propio interesado.
 
B. Categorías de datos que se tratan.
Nome e Apelidos
Enderezo
Teléfono
Email